Inti Chavez Perez föreläser om sexualitet, hbtq och normer för tolkar

I dag har jag haft en rolig grupp i konferensrummet. Det var tolkar från många olika språk som samlades för en utbildning om sexualitet.

Offentlig sektor använder sig allt oftare av ett normmedvetet arbetssätt. Det innebär att de på olika sätt inkluderar normbrytande personer genom sitt bemötande. Personer som bryter mot normer har statistiskt lägre förtroende för samhällsfunktioner och kan ibland till och med avstå från att exempelvis söka vård av rädsla för att få ett dåligt bemötande.

Hur ska detta normmedvetna arbetssätt översättas av tolken? Det var detta som min föreläsning handlade om.

Handlar om hälsa

Alla människor har samma rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, vilket förkortas SRHR. Men tyvärr ser vi att det i praktiken inte är så. Exempelvis får mödrar oftare skador vid förlossning i Sverige om deras modersmål är ett annat än svenska.

Vi har alltså en utmaning när det kommer till att tillgodose invånare med de rättigheter som de har. Språket är en nyckel för att ge livsmöjligheter, och jag är därför imponerad av alla tolkar jag träffade idag.

Utbildningen Tolkbart är ett samarbete mellan Tolkförmedling Väst, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.